Miljö- energi- och klimatblogg, fortsättning

På denna sida kommer jag främst att samla mina blogginlägg som rör övergripande miljö- och klimatpolitik, kärnkraft och energifrågor, miljöförstöring, gifter och föroreningar. Och en och annan naturbild.

Ny granskning avslöjar medias klimatalarmistiska agenda

2021-09-30

I dag finns en mycket läsvärd artikel i Svenska Dagbladet. Det är Näringslivets mediaservice som har granskat medias rapportering i klimatfrågan, i detta fall mer specifikt rapporteringen om stigande havsnivåer. Rapporten är inte särskilt smickrande för media - man drivs av en tydlig klimatalarmistisk agenda i stället för att ge en objektiv och balanserad rapportering. och man upplåter mer utrymme åt dem som vill ge en ännu mörkare bild av läget än IPCC:s värstascenarier, medan de som vill ge en mer nyanserad bild nästan inte får något utrymme alls.

Slutsatsen är alltså densamma som dem jag framförde i mitt blogginlägg efter publiceringen av IPCC:s rapport, alltså att media inte rapporterar korrekt utan ger en mycket mörkare bild än den man får när man faktiskt läser det IPCC skriver. Detta blogginlägg var för övrigt det som medförde att Aktuellt hängde ut mig som "klimatförnekare" utan chans för mig att få bemöta det som felaktigt påstods i inslaget. 


Det allvarliga är att det är medias mörka bild som styr den politiska agendan och samhällsdebatten. Alltför få har tid, ork eller lust att själva sätta sig in i frågan, jag märker det tyvärr även hos riksdagskolleger. Medias starkt vinklade och alarmistiska agenda är oerhört farlig. De fullgör inte sitt journalistiska uppdrag.
 


Här lite citat ur texten: 
 

Näringslivets medieinstitut har undersökt hur Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Aftonbladet har rapporterat om stigande havsnivåer under ett års tid. Totalt har 329 publiceringar analyserats och av rapporten framgår att mediernas intresse för det värsta tänkbara utfallet dominerar.

Mediernas rapportering har jämförts med IPCC:s bästa och värsta scenario för hur den globala genomsnittliga havsnivån väntas förändras över tid. IPCC framhåller att dessa beräkningar innehåller ett stort mått av osäkerhet – i synnerhet vad gäller scenarier som sträcker sig förbi år 2100 – men i rapporteringen utelämnas oftast osäkerheten som omger beräkningarna, och det värsta utfallet i ett värsta scenario framställs många gånger som ett framtida faktum om världen inte ställer om.

Utöver att medierna ger en dramatiserad bild av IPCC:s scenarier, så refereras det även återkommande till forskare, politiker och aktivister som ger en ännu dystrare bild av framtida havsnivåer än vad IPCC:s scenarier visar. Samtidigt som det endast i fem av de totalt 329 granskade publiceringarna lyfts fram forskare som varnar för en allt för alarmistisk klimatdebatt. 


 

 

Riksdagen räddade - i vart fall tillfälligt - cementtillverkningen på Gotland

2021-09-29

I dag röstade riksdagen om att i praktiken rädda cementtillverkningen i Sverige. Moderaterna gav sitt stöd till lagförslaget att ge regeringen möjlighet att bevilja ett tidsbegränsat undantag för fortsatt kalkbrytning på Gotland, helt enkelt för att det annars skulle blivit mycket stora och allvarliga problem med cementbrist i Sverige. Samtidigt kritiserade vi regeringen för bristande framförhållning och bristande intresse att åtgärda bristerna i lagstiftningen när det gäller miljöprövning och tillstånd mm. Regeringen har vetat om problemen länge, men inte agerat. Nu har vi det läge vi har och måste ta det beslut som krävs. 

Lagförslaget var mycket kryptiskt formulerat och Cementa nämns inte, men hela beslutet är direkt avsett att tills vidare rädda cementtillverkningen på Gotland. Här är sammanfattningen av beslutet: 

 

Riksdagen röstade nej till moderat förslag om sänkt bensinskatt

2021-09-29

Vid dagens votering om förslaget att pausa indexuppräkningen av skatten på bensin och diesel röstade riksdagen nej till moderaternas förslag om att sänka bensin- och dieselskatt med 1 krona per liter. Att pausa den årliga skattehöjningen är givetvis bättre än att genomföra den, men med dagens bränslepriser skulle en skattesänkning med 1 krona per liter vara mycket välkommen för skatteplågade svenska bilister.

Moderaterna kommer att ha med en skattesänkning på 1 krona per liter i vår budgetmotion, och om den vinner riksdagens stöd senare i höst kan en skattesänkning ändå bli möjlig från årsskiftet.


 

 

"Klimatdeklarationer" och "energideklarationer" dyrt och meningslöst

2021-09-29

I juni tog riksdagen beslut om att tvinga alla byggherrar (den som bygger hus) att göra en "klimatdeklaration" för det nya huset. Moderaterna ville undanta alla småhus från denna regel, men det blev tyvärr inte riksdagen linje - alla hus som byggs näringsmässigt, även småhus, måste "klimatdeklareras". Detta medför en kostnad som givetvis bakas in i priset och får betalas av konsumenten. Nyttan av dessa deklarationer kan också ifrågasättas, med tanke på att det redan finns normer för energieffektivisering mm för alla nya byggnader. detta blir bara ännu en pålaga som i praktiken saknar mening, men kostar en massa pengar och göder nya konsulter.

Samma sak gäller det sedan länge införda kravet på energideklarationer för småhus i samband med nybyggnad, uthyrning eller överlåtelse av småhus. Riksrevisionen har i flera rapporter konstaterat att de flesta inte bryr sig om energideklarationerna överhuvudtaget och att de inte påverkar varken valet av hus eller viljan att energieffektivisera i någon större utsträckning. Men kostnaderna för energideklarationen (kan kosta från några tusen upp till 10-15.000 kronor) belastar fastighetsägaren även om man inte efterfrågan tjänsten, och göder nya konsulter. Sverige har dessutom utformat energideklarationerna mer omfattande än vad EU-reglerna kräver.

I ett samhälle där energikostnaderna är väldigt höga ligger det i varje fastighetsägare och husköpares intresse att hålla nere energiförbrukningen så mycket som möjligt. Några extra kontroller eller deklarationer behövs inte, och de behöver definitivt inte staplas på varandra. Att ett nytt småhus ska behöva ha både en energideklaration och en klimatdeklaration känns helt orimligt. Det är ett okynne att riksdag och regering gång efter gång inför nya krav på dokumentationer, intyg och deklarationer som kostar en massa tusenlappar utan att medföra någon som helst nytta för den som tvingas betala.  


 

 

Tänker Sverige stödja Frankrike när det gäller EU:s syn på kärnkraften?

2021-09-23 

Jag har via informella kontakter fått reda på att Frankrike planerar ett brev till EU-kommissionen för att kärnkraften ska omfattas av EU:s taxonomiregler. Jag ställde därför idag en skriftlig fråga till finansministern om regeringen känner till detta brev och om man avser att stödja Frankrikes initiativ.


SR:s Medierna uppmärksammar min kritik mot SVT Aktuellt

2021-09-17

Detta var lite oväntat, men idag har SR:s Medierna i P1 denna artikel där man uppmärksammar att SVT:s Aktuellt i sitt klimatinslag kritiserade mig utan att erbjuda mig möjlighet att bemöta kritiken i en intervju, samt att man sedan trots detta felaktigt påstod att alla debattörer som nämndes i programmet hade fått erbjudande om en bandad intervju. SVT försöker nu med en ny vinkling för att slingra sig ifrån Mediernas fråga.

Att SR på detta sätt skulle lyfta denna fråga och ställa frågor till SVT såg jag inte komma.

(Jag får nog däremot se till att SR får en uppdaterad bild. Denna är mer än tio år gammal...)

Sverige behöver en hoppfull grön höger i stället för domedagsprofeter 

2021-09-17

I söndags lanserade vår partiledare Ulf Kristersson mfl begreppet "en grön höger" som symboliserar att moderaterna ska ha den bästa miljö-, energi- och klimatpolitiken av alla partier. De presenterade också detta program i nio punkter i ett debattinlägg i Dagens Nyheter:
 

I dag presentar vi Moderaternas nationella reformagenda för klimatet som kommer att läggas fram i en proposition till vår arbetsstämma, med nio förslag som kan sjösättas om vi bildar regering nästa år:

Ökad elproduktion med mer kärnkraft. Omställningen kräver mer el. Den befintliga kärnkraften ska värnas. Med en ny forskningsreaktor läggs grunden för nästa generations kärnkraft. Det energipolitiska målet ska ändras från ”förnybart” till ”fossilfritt”. Elmarknaden ska utformas så att planerbara kraftslag får betalt för sitt unika bidrag till stabilitet i elsystemet.

Bruka skogen hållbart. När skogen växer binder den koldioxid. Produkter från skogen ersätter fossila produkter i bostadsbyggen och transporter. Enskild äganderätt ska värnas och Sveriges 300 000 skogsägare ska få fortsätta bruka skogen till nytta för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Den totala arealen skog som tas ur produktion får inte öka, och redan skyddade områden ska förvaltas bättre. Sverige kommer ta strid mot varje försök från EU att begränsa svensk rådighet över vår egen skog.

Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik. Tillverkning av ny grön teknik, som elbilar och vindkraftverk, kräver mer mineraler och metaller. Sverige har mycket bra förutsättningar för sådan gruvdrift, med stora globala fördelar för klimatet. Men statlig byråkrati och absurd suboptimering lägger ständigt hinder i vägen. Sverige ska bli en ledande gruvnation igen och naturresurserna kan användas mer effektivt genom att restprodukter kommer till användning.

Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet. Miljötillståndsprövningen är ofta det största hindret för företag som vill ställa om. Cementa vill göra Slite till världens första klimatneutrala cementfabrik, men riskerar i stället att tvingas lägga ner. Hybrit vill tillverka stål utan kol men oroas över att elnäten inte byggs ut i tid. Miljöprövningarna måste gå snabbare och bli mer förutsägbara.

Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft. Klimatpolitiken måste ta tillvara på näringslivets förändringskraft. Vi vill därför stärka satsningen på ”Industriklivet”, och tekniker för att fånga in och lagra koldioxid ska användas i stor skala för att snabbt minska och till och med åstadkomma negativa utsläpp.

Global klimatnytta med svensk export. En studie visar att svensk export som ersätter varor som är tillverkade med högre utsläpp i andra länder, bidrar med minskade globala utsläpp motsvarande hälften av Sveriges samlade utsläpp. För att styra mot ökad klimatnytta behövs mål för exportens klimatnytta. Globala klimateffekter måste värderas i nationella beslut.

Hållbara transporter i hela landet. Elbilar ska kunna laddas genom nätverk av laddstationer i hela landet, och vi måste stödja utvecklingen av eldrift för tunga transporter. För gamla bilar med stora utsläpp behövs en generös skrotningspremie. Ett grönt bränslestöd ska öka tillgången på hållbara biobränslen för tunga transporter, sjöfart och flyg. Sverige ska i EU med kraft driva linjen att utsläppskraven för bilar i alla EU-länder ska skärpas, med målsättning att alla nya bilar som säljs från 2030 ska vara utsläppsfria.

Mer klimatbistånd. Klimatbistånd till fattigare länder med växande klimatavtryck är effektivt och ger starka incitament för fler att prioritera klimatarbetet. Klimatbiståndet ska därför öka. Sverige ska vara pådrivande för ett regelverk för internationella klimat­investeringar inom Parisavtalet, för att minska utsläppen i hela världen.

Globalt pris på koldioxidutsläpp. På FN:s klimatmöten ska Sverige vara drivande för förhandlingar som leder till att alla länder sätter pris på utsläpp. Som ett första steg på vägen måste Sverige få igenom ett minimipris på utsläpp av koldioxid inom EU, utöver handeln med utsläppsrätter. Att USA är tillbaka i det internationella klimatarbetet är av enorm betydelse. Nu måste västvärlden utöva starkare påtryckningar på Kina för att stoppa deras stora utsläppsökningar. Bara under förra året byggde Kina ett nytt kolkraftverk i veckan, det hotar alla andra länders klimatansträngningar. Ska Kina vara en del av världshandeln måste de också bli en del av klimatarbetet.

Moderaterna är beredda att axla rollen som det breda samlingspartiet även i miljöpolitiken. Vi är beredda att ta fasta på den breda majoritet som finns bland väljare och i riksdagen för att göra Sverige världsledande i den gröna tillväxten. Ingen sitter själv på alla svar, men vår ambition är att Moderaterna ska vara Sveriges riktiga miljöparti.

 

Bärande linjer bland förslagen är hoppfullhet, framtidstro och en positiv syn på teknik och utveckling, i stället för att som Miljöpartiet och en del andra partier och politiker sprida domedagsteorier och verka för lägre levnadsstandard och lägre tillväxt som något slags missriktat svar på miljöfrågorna. Grundläggande för moderat politik är också en trygg och stabil elförsörjning som möjliggör elektrifiering på riktigt i stället för att bidra till en hotande elbrist som dagens politik tyvärr gör.

Vi moderater inser också att man får mycket mer effekt av åtgärder i andra länder än att pressa svenska folket till extrema uppoffringar för att göra den där lilla extra förbättringen som kostar så mycket men ger så liten global nytta. Personligen har jag under minst tio år argumenterat för att det bistånd Sverige lämnar ska bidra till effektiv och miljövänlig energiförsörjning i fattiga länder. Detta ökar levnadsstandarden och förbättrar miljön och människors hälsa i dessa länder på samma gång som det blir en mer effektiv "klimatpolitik" om man med detta menar minskade utsläpp. Man får helt enkelt många effekter på samma gång. Detta är nu en viktig del av moderaternas miljö- och klimatpolitik. 

Det finns såklart också blandade åsikter om vissa av punkterna. Inte minst har ju detta med CO2-lagring varit en kontroversiell fråga genom åren, även bland miljödebattörer. Risken är ju att under tiden som Sverige lägger miljarder på att pumpa ned CO2 i underjorden så ökar kineserna mångdubbelt sina utsläpp under samma tid. Den globala nyttan blir därmed inte ens mätbar, men det kostar massor för de svenska skattebetalarna. Å andra sidan - när nu de svenska partierna praktiskt taget enhälligt anser att vårt land ska satsa ett antal miljarder på att minska utsläppen av koldioxid i hopp om att det ska bromsa klimatförändringarna så är det ju bättre att i vart fall använda pengarna till något som då faktiskt minskar mängden CO2 i atmosfären i stället för att lägga miljarderna på meningslös symbolpolitik som dagens regering gör (vilket medfört att man har misslyckats med sina egna "Klimatmål"). Av denna anledning står jag bakom det moderata förslaget om CO2-lagring, även om jag personligen inte är övertygad om att det kommer att påverka jordens klimat ens mätbart. Men CO2-lagring medför i vart fall ingen direkt kostnadsökning eller straffskatt för de svenska hushållen, även om det såklart innebär en skattefinansierad utgift i statens budget. Å andra sidan - med moderat politik får ändå hushållen sänkt skatt.

I övrigt finns det ju en hel del tidigare kända moderata ståndpunkter och väl avvägda förslag. Moderaterna vill kombinera omsorg om vår miljö med respekt för äganderätten och skogsbruket och med respekt för möjligheten att leva i hela landet, alltså även på landsbygden. Det är också därför vi tycker det behövs en skattesänkning på bensin, samtidigt som vi satsar pengar på att underlätta för fler att kunna använda eldrivna fordon. Båda sakerna behövs samtidigt - man måste ha en politik både för kort och lång sikt och göra förändringar i en takt som inte skadar samhället.

Att moderater tar miljöfrågorna på allvar är inte heller något nytt - för oss är det lika viktigt som att värna statens finanser. Och lokalt är det ofta moderater som går i spetsen i riktiga konkreta miljöfrågor. Det är moderater som driver motståndet mot att låta vindkraftparker ödelägga viktiga natur och boendemiljöer, det är moderater som driver frågan om att sanera gifter i Östersjön, det var lokala moderater i Borås som tog strid (tyvärr förgäves) mot Miljöpartiets kalhuggning av alléer och trädrader i staden för att ge plats åt cykelbanor, och det var moderater som i Gävle tog strid mot att fälla stora lindar på torget för att bygga ett nytt bibliotek och riva det gamla. Exemplen finns överallt - runt om i landet tar moderater ansvar för närmiljön, och på samma sätt ska vi visa att moderaterna kan vara en stark kraft för miljön även på riksnivå.
Halvhjärtad rättelse av SVT

2021-09-16

I går fick jag svar på mail från SVT:s ansvarige utgivare, Charlotta Friborg, som meddelade att hon gjort en rättelse (se nedan) i inlägget  som jag ifrågasatte. En synnerligen halvhjärtad rättelse får man väl säga, men alltid något. Man erkänner i vart fall att man inte gav en korrekt bild när man påstod att alla som kritiserades erbjudits att delta i en bandad intervju.

Fast den avslutande meningen i rättelsen är grovt vilseledande, precis som inslaget i programmet. Min inställning till IPCC:s rapport redovisades definitivt inte korrekt den heller - jag har inte framfört ågon kritik alls mot den vetenskapliga rapporten, bara mot hur den beskrivs av media, politiker och debattörer. Att försvara IPCC:s rapport och det som faktiskt står i den kan nog inte ens med SVT:s logik betecknas som vetenskapsförnekelse...det är den som medvetet vantolkar eller övertolkar rapporten som ägnar sig åt detta. 

"Uppdatering 15 september: De kända klimatdebattörer som SVT intervjuat har beretts möjlighet att kommentera i bandad intervju. Riksdagsledamoten Jan Ericson (M) har påpekat att han getts möjlighet att kommentera i skrift men inte att medverka i en bandad intervju. (Jan Ericsons inställning till FN-rapporten har redovisats tydligt i vårt inslag.)"


SVT fortsätter sin "selektiva" klimatrapportering 

2021-09-14

I kvällens Aktuellt fanns ett inlägg om klimatdebatten med kritik mot dem som ifrågasätter IPCC:s rapport eller att klimatet förändras. I inslaget får jag mig också en släng av sleven - på ett ytterst oseriöst sätt. Erika Bjerström påstår ordagrant i inslaget att jag "ifrågasätter IPCC:s och medias rapportering" om klimatet. Hon grundar det på mitt blogginlägg den 12 augusti.

Påståendet är en bluff. Jag har alltså inte ifrågasatt IPCC:s rapportering eller senaste rapport, utan har tvärtom lagt ut hela IPCC:s rapport samt sammanfattningarna i det aktuella blogginlägget. I inlägget finns ingen som helst kritik mot IPCC. 


I inslaget i Aktuellt citerades följande:

Här är hela texten i blogginlägget i sitt sammanhang:

"Det mest intressanta är kanske annars att IPCC:s rapport tolkats som att klimathotet är värre än någonsin och går allt snabbare. Faktum är att det faktiskt inte alls står så i rapporten. Tvärtom andas rapporten optimism, vilket jag påpekade när rapporten kom, och även citerade ur sammanfattningen. Man skriver uttryckligen att det är klart möjligt att nå 1,5-gradersnivån. IPCC har nu också bytt linje vad gäller de mer extrema och dramatiska scenarierna om temperaturökning som ansågs mycket sannolika i tidigare rapporter. Nu har man graderat ned dem till mindre sannolika. Även den mest alarmistiske reporter, politiker eller klimatdebattör borde väl ändå tycka att det är positivt? Men ingen i media har vad vet nämnt detta." 


Vidare påstod Aktiuellt att jag inte svarat på deras fråga om vad jag menade, och citerade detta som svar:Här är hela mitt svar till Erika Bjerström, ordagrant från mitt mail till henne:

"Klimatfrågan är en mycket viktig fråga, som med rätta prioriteras av många partier. IPCC-rapporten är ett viktigt bidrag till kunskapsläget i klimatfrågan. Jag har dock länge reagerat på att den mediala rapporteringen om klimatfrågan är selektiv, och att den tenderar att fokusera på det som är mest alarmerande. Jag tror inte att klimatfrågan vinner på att vi känner uppgivenhet och jag är angelägen om att vi diskuterar klimatfrågan sakligt. De flesta samhällsproblem löser man bäst med optimism, framtidstro och konstruktiv politik, alltså den linje vi moderater står för. Mitt blogginlägg syftade till att lyfta några av de frågor som fick mindre utrymme i medias rapportering.
 
I övrigt har jag inga fler kommentarer till blogginlägget – jag ger ett antal exempel där och det är ju fritt att citera."Sammanfattningsvis:

* Jag har alltså, till skillnad mot vad Svt påstår, inte ifrågasatt IPCC:s rapport om klimatförändringarna utan har tvärtom lagt ut rapporten i mitt blogginlägg. Svt hittar helt enkelt på. 
* Jag har däremot kritiserat medias rapportering av samma rapport för att ge en felaktig bild.
* Jag hade en rad exempel i mitt blogginlägg på saker som media rapporterat felaktigt - vilket Svt såklart inte valde att citera. Bland annat att det faktiskt finns positiva saker i rapporten som borde ge hopp. Men hoppfulla klimatnyheter är tydligen inget som Svt vill uppmärksamma.

Slutsatsen är att Svt har en tydlig agenda - man får inte ens ifrågasätta medias rapportering av fakta ur IPCC:s rapport utan att kallas för klimatförnekare. Och man får inte vara positiv eller sprida hoppfulla nyheter. Endast katastrofbilder får spridas. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Mig veterligt är klimatfrågan den enda samhällsfråga man inte får diskutera utan att brännmärkas av media. Hur hamnade vi där?

Jag kommer aldrig att böja mig för klimatalarmistiska domedagsprofeter, vare sig i Svt eller någon annanstans, utan tänker fortsätta argumentera för en balanserad kloimatdebatt. Och jag tror vi möter frågan bäst med konstruktiv och hoppfull moderat politik. Inte med mer alarmism och fler domedagsprofeter som vill kasta vårt välfärdssamhälle och vår elförsörjning över ända.

Varning för ökande mängder industriavfall från förnybar energi 

2021-08-30

Avfallet från vindkraftverk och solcellsanläggningar kan komma att trettiofaldigas de kommande 10 åren. Avfallet är dessutom svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen. Det skriver European Environment Agency, EEA, (Europeiska Miljöbyrån) i en ny rapport.

Man har räknat ut att industriavfallet från den förnybara energisektorn kommer att växa med 3.000 procent de kommande tio åren. I rapporten konstateras också att återvinning av detta avfall kommer att bli svårt eftersom vindkraftverk och solpaneler innehåller många skadliga ämnen såsom kadmium, arsenik, bly och en massa andra farliga ämnen. 

Läs hela rapporten här.

I ett senare inlägg återkommer jag till just hanteringen av skrotade vindkraftverk. Jag har bett Riksdagens utredningstjänst granska hur detta hanteras, och har fått en intressant rapport från dem som jag håller på att läsa igenom.
Fakta som media och alarmister missat om Grönlandsisen  

2021-08-13

I mitt blogginlägg igår kritiserade jag media för att de ger en felaktig bild av att det skulle blivit ökad dramatik i isens avsmältning på Grönland och att man mer eller mindre hotar med att all is ska försvinna i närtid med 7 meters havsnivåhöjning som följd.  Så här skrev jag:

"Avsmältningen av Grönland påstås i media vara dramatisk och leda till 7 meter högre havsnivåer. Men det som smälter är isen längs fronterna av glaciärerna nere vid kusterna och inte isen uppe på de höga glaciärerna. Dessa ligger på 1500-3000 meters höjd där det oftast är 10-20 grader kallare än nere vid havsnivån. Att hela Grönlandsisen skulle smälta bort till följd av några graders högre temperatur är helt enkelt omöjligt. Det är många minusgrader nästan hela året. Några 7 meters havsnivåhöjning lär det därför inte bli under överblickbar tid."

Kritiker har i sociala medier använt denna bild som exempel på att Grönlandsisen smält ovanligt mycket den senaste tiden. Figuren kommer från DMI (Danmarks SMHI) och Polarportal.org. Och visst är det en ovanlig och dramatisk minskning av ismassan vi sett i juli i år (blå kurva), långt större än det normala (den grå linjen).

     


Problemet är bara att man ägnar sig åt "cherry pickning" när man bara tittar på just denna månad. Om man i stället tittar på utvecklingen under det senaste året får man en helt annan bild. Tillväxten i ismassan var förra hösten större än normalt, och den stora toppen i maj är helt unik - en extremt kraftig ökning av ismassan, långt över det normala:På denna karta från samma källa ser man det jag skrev i mitt blogginlägg - isen smälter som väntat under sommaren längs glaciärernas fronter nere på lägre höjd, samtidigt som ismassan på högre nivåer är oförändrad (vita områden) eller rent av på vissa ställen växer till (blå områden). Kartan är en ögonblicksbild från den 28 juli, samma dag som den blå kurvan ovan slutar.Totalt ser isens avsmältning ut så här över tid (källa DMI). Det syns definitivt ingen dramatik just i år (blå kurva), tvärtom har avsmältningen i sommar hittills varit mindre än normalt (det normala för referensperioden 1981-2010 visas med grå kurva). 2011-12 däremot var ett dramatiskt år med ovanligt stor avsmältning (röd kurva).  Graferna ovan visar att det är helt oseriöst att påstå att detta år varit extremt dramatiskt när det gäller Grönlandsisen. Det är helt enkelt inte sant. Och den som påstår att IPCC hävdar att grönlandsisen kommer att smälta bort i närtid måste då rimligen även förklara varför IPCC då inte också talar om stigande havsnivåer på 7 meter i närtid (det som motsvarar effekterna om all Grönlandsis smälter), utan i stället talar om 0,28-1.01 meter fram till 2100, beroende på scenario? 

IPCC påstår alltså inte detta. I IPCC-rapporten nämns däremot att havsnivåerna under de kommande 2.000 åren (!) kan komma att stiga dramatiskt om vi får en kraftig temperaturökning. Och så är det säkert - i
sen kommer rimligen fortsätta smälta under århundradena och årtusendena framåt tills all is från senaste istiden smält bort. Och blir det varmare går det lite snabbare. Om nu inte en ny istid hinner före. 


 

 

Låt dig inte luras av medias beskrivning av IPCC:s rapport 

2021-08-12

Rapporteringen om IPCC:s senaste rapport AR6 är en komplicerad historia. Ungefär så här går det till. Underlagsrapporterna från tusentals klimatforskare och ca 14.000 publicerade artiklar sammanställs till en omfattande rapport (3.949 sidor). Därefter görs en sammanfattande rapport av ett begränsat antal forskare tillsammans med en politisk panel med flera hundra företrädare för 195 länders regeringar och parlament som förhandlar om texten i "Summary for Policy Makers" (42 sidor). Politikerna kan i hög grad kan påverka eller rent av plocka bort formuleringar i sammanfattningen (exempelvis är det känt att Saudiarabien lyckades få en text struken i dokumentet). Det finns också en hel del kritik mot att politiken på detta sätt tillåts överpröva forskningen, och att detta förtar en del av tyngden i IPCC:s dokument.

Summaryn sammanfattas sedan i sin tur till det tvåsidiga dokument "Headline statements" som jag lade ut på bloggen häromdagen. Detta sammandrag sammanfattas sedan i ett ännu kortare pressmeddelande där av naturliga skäl väldigt lite finns med.

IPCC:s ledning blir i praktiken de som prioriterar vad som ska få fokus i pressmeddelandet och vad media därmed ska skriva om och politikerna kommentera. De flesta politiker och media läser nämligen på sin höjd pressmeddelandet och sammanfattningen av Summaryn. De mer intresserade brukar ta del av hela Summaryn. Få har tiden och intresset att läsa hela den stora rapporten som denna gång alltså är på knappt 4.000 sidor.

Media nöjer sig dock inte alltid med det som är skrivet av IPCC, utan kryddar sedan sina "nyheter" med rena felaktigheter och feltolkningar av IPCC:s material. Medias mörka rubriker används sedan av mer extrema klimatdebattörer som bevis på att mänskligheten går mot sin snara undergång, och alltför många politiker hänger på - i stället för att gå till de vetenskapliga källorna och se vad som verkligen skrivs av forskarna. Diskrepansen mellan forskningens slutsatser och medias rapportering blir till slut ganska stor.

Nu kommer som väntat mängder av kommentarer från insatta forskare och andra debattörer som tagit del av forskningen i underlagsrapporterna och som även läst det IPCC skriver i sin stora rapport. 

En av dem som jag lyssnar på i frågan är professor Roger Pielke Jr som har en imponerande meritlista (även som hedersdoktor vid Uppsala Universitet där han varit engagerad i klimatforskningen). Han ifrågasätter inte klimathotet, är definitivt inte någon "klimatförnekare" utan anser tvärtom att klimathotet är en allvarlig fråga. Men han ifrågasätter feltolkningarna av IPCC.s rapport. Jag tolkar det som att han står "i mitten" i klimatdebatten och därmed borde få många att lyssna. Han har hittills skrivit två långa inlägg med anledning av IPCC.s rapport, en om klimatmodellerna (del 1) och en om kopplingen mellan extremväder och klimatförändringar (del 2). Det senare är hans specialområde. Här är dessa två för den som vill läsa:


  

Jag fortsätter att ta del av kommentarer kring IPCC-rapporten. Men några tydliga överdrifter från media kan redan konstateras:

* FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sa i sitt uttalande om rapporten att klimatförändringarna innebär att "billions of people" befinner sig i "omedelbar fara". Detta står dock inte i IPCC.s rapport utan är en helt personlig åsikt av Guterres. Men det citeras flitigt i media som ett konstaterande av IPCC, och visar att journalisterna inte läst rapporten de kommenterar.

* SVT och flera andra medier påstår att IPCC-rapporten visar att vi just nu har "de högsta temperaturerna på 100.000 år". Det är inte alls är det som står i rapporten. Det finns ingen som har lyckats rekonstruera 100.000 års temperaturer nedbrutet på enskilda år - det är givetvis omöjligt. Det finns bara grova uppskattningar av genomsnittstemperaturer för mycket långa historiska perioder - ofta flera hundra eller rent av tusen år i taget. Ingen kan självklart uttala sig om dagens temperaturer är de högsta på 100.000 år, och det motsägs dessutom av andra forskningsrapporter, exempelvis om borrkärnor i isen på Grönland som visar att det varit mycket varmare de senaste 10.000 åren.

* Avsmältningen av Grönland påstås i media vara dramatisk och leda till 7 meter högre havsnivåer. Men det som smälter är isen längs fronterna av glaciärerna nere vid kusterna och inte isen uppe på de höga glaciärerna. Dessa ligger på 1500-3000 meters höjd där det oftast är 10-20 grader kallare än nere vid havsnivån. Att hela Grönlandsisen skulle smälta bort till följd av några graders högre temperatur är helt enkelt omöjligt. Det är många minusgrader nästan hela året. Några 7 meters havsnivåhöjning lär det därför inte bli under överblickbar tid.

* Golfströmmen påstås vara nära att "kollapsa" vilket enligt media skulle göra Skandinavien obeboeligt. Det finns forskare, bland annat på Chalmers, som ifrågasätter teorierna, men även om vi antar att det stämmer att Golfströmmen försvagas handlar det inte om att den ska stanna utan just försvagas. Och dramatiska effekter av detta ligger i så fall mycket långt fram i tiden, minst flera hundra år, kanske tusentals år. Vilket såklart inte nämns i medias svarta rubriker.

* Media basunerar ut att det nu är bevisat att "extremväder" beror på klimatförändringar. Men detta står inte heller i rapporten från IPCC. Däremot hävdar man att kraftiga värmeböljor kan kopplas till klimatförändringarna. Detta baseras dock på forskning som fått en hel del kritik i forskarvärlden. Denna forskning leds dessutom av en känd klimataktivist, Friederike Otto, som även ägnar sig åt att samarbeta med advokater i domstolsprocesser mot nationer för att tvinga fram en mer extrem klimatpolitik. Forskaren/aktivisten ifråga verkar närmast ha tjatat sig till att hennes rön ska tas med i IPCC:s rapport, och hon uttrycker själv att hon är stolt över att ha lyckats med detta. Men det påstådda sambandet gäller som sagt bara värmeböljor och de direkta effekterna av dessa, inte andra så kallade extremväder såsom orkaner, stormar, långvariga torkperioder, kraftiga regn och översvämningar - där råder uppenbarligen samma linje som förut, att samband med klimatförändringar är möjliga och inte kan uteslutas, men inte heller kan styrkas. När media och vissa politiker påstår att sommarens översvämningar i Centraleuropa nu bevisats bero på klimatförändringar ljuger de oss rakt i ansiktet - underlagen för IPCC:s rapport togs fram innan dessa översvämningar ens ägt rum, och de beaktas därför inte i materialet. 

* Att IPCC förespråkar mer kärnkraft som en lösning för att minska utsläppen kommenteras av få journalister, troligen för att dessa klimatskribenter står Miljöpartiet nära. Och vad Miljöpartiet tycker om kärnkraft vet vi. Men både IPCC och andra FN-organ har tydligt pekat ut en ökad satsning på kärnkraft som en viktig klimatåtgärd. Det märkliga är att media och klimatalarmister lyssnar på allt annat som IPCC mfl skriver, och gärna kryddar det lite extra - men inte just det som sägs om kärnkraftens viktiga roll.

* Det mest intressanta är kanske annars att IPCC:s rapport tolkats som att klimathotet är värre än någonsin och går allt snabbare. Faktum är att det faktiskt inte alls står så i rapporten. Tvärtom andas rapporten optimism, vilket jag påpekade när rapporten kom, och även citerade ur sammanfattningen. Man skriver uttryckligen att det är klart möjligt att nå 1,5-gradersnivån. IPCC har nu också bytt linje vad gäller de mer extrema och dramatiska scenarierna om temperaturökning som ansågs mycket sannolika i tidigare rapporter. Nu har man graderat ned dem till mindre sannolika. Även den mest alarmistiske reporter, politiker eller klimatdebattör borde väl ändå tycka att det är positivt? Men ingen i media har vad vet nämnt detta.

Oavsett vad man anser i klimatfrågan kan man ganska enkelt konstatera att media övertolkar, eller rent av vantolkar, IPCC:s rapport i stället för att åtminstone läsa Summaryn och sammanfattningen av denna ordentligt. Jag tycker detta är ett enormt underbetyg för svenska journalister. All annan forskning på alla andra politikområden diskuteras öppet och kritiskt i media, men när det gäller klimatfrågan finns bara en linje och det är att inte ifrågasätta något, inte ge utrymme för kritiska röster, utan i stället övertolka/vantolka forskningen så att det passar det egna agendan att måla upp en mer hotfull och allvarlig bild än den forskarna står för. Det är faktiskt en skam för svensk klimatjournalistik att man agerar mer som en samordnad skara av aktivister än kritiskt undersökande journalister. Klimatjournalistiken passar överlag tyvärr in i Janne Josefssons omtalade uttalande:


 

 

Många anlagda skogsbränder runt Medelhavet just nu

2021-08-10 

I klimatdebatten framhålls ofta ökat antal skogsbränder som ett tecken på att klimathotet blivit allvarligare. Som jag ofta påpekat är det mycket tveksamt om antalet skogsbränder blivit fler när man tar del av statistiken. Däremot blir effekterna av dem ofta mycket allvarligare idag än förr eftersom det finns mer bebyggelse i anslutning till skogsområden, skogsskötseln bristfällig, den skog som växer ofta monokultur som brinner bättre, brandgator saknas och brandbekämpningen på sina håll eftersatt.

Dessutom är tyvärr är många av bränderna anlagda. Varför det anläggs så mycket bränder är en gåta. Här några exempel på anlagda bränder bara de senaste dygnen, i Grekland, Turkiet och Algeriet:


 

Läs IPCC:s rapport och strunta i medias rubriksättning

2021-08-09

I dag presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin senaste så kallade "Specialrapport" om klimatförändringarna. Nedan finns hela sammanfattningen av "Summary for policy makers" direkt från IPCC.

Nu återstår att analysera det som skrivits, och många kommer att studera de underliggande vetenskapliga rapporterna som ligger till grund för det i praktiken politiskt beslutade slutdokumentet.

Jag avvaktar med längre kommentarer tills jag tagit del av analyser och kommentarer. Men redan ser vi hur media gör märkliga och dramatiska tolkningar som inte har fullt stöd i IPCC.s material. Medias intresse att skriva dramatiska nyheter gör att balansen i medias rapportering saknas. Dramatik och domedagsrubriker säljer, och man får lätt intrycket att domedagen är här och att mänsklighetens undergång är nära. Det är dock inte det IPCC skriver - tvärtom andas man optimism om möjligheten att motverka klimatförändringarna, det framgår av dagens pressmeddelande.

Jag tycker som sagt det känns mer tillförlitligt att utgå från den riktiga källan och börja diskussionerna där. Här är den: 


  


 

 

Extrainsatt sammanträde i Näringsutskottet om hotande cementkris

2021-08-04

I dag hade Riksdagens näringsutskott ett extra sammanträde efter begäran av moderaterna. Det fanns bara en fråga på dagordningen - den hotande cementbristen som riskerar att bli verklighet eftersom Cementa på Gotland inte fått tillstånd för fortsatt drift. Jag deltog som extra ersättare på sammanträdet, eftersom jag ville följa denna viktiga fråga och höra ministerns dragning.

Cementas gotländska anläggning levererar 75% av all cement som används i Sverige. Utan cement blir det inga byggen av vare sig bostäder eller infrastruktur. Gruvindustrin stannar eftersom cement används för att täta och stabilisera gruvgångarna. Det blir inga fundament till några vindkraftverk heller. Cement används till väldigt mycket.

Till det extra utskottsmötet hade näringsminister Baylan kallats för att redogöra för regeringens arbete med frågan och planer för att hantera risken för brist på cement. Tyvärr gav utskottsmötet ingen klarhet alls. Ministern meddelade bara att man arbetar med en konsekvensanalys av eventuell stängning av Cementas anläggning och att man hoppas den analysen ska vara klar inom någon vecka. Därutöver avvaktar man Cementas överklagande av Miljööverdomstolens beslut. Några tankar om möjliga lösningar för den svenska cementproduktionen om Miljööverdomstolens beslut står fast nämndes inte av ministern, och det blev inte heller svar på sådana frågor från ledamöterna. Ministern  "ville inte föregripa domstolshanteringen".

Regeringen framställer sig själva som närmast maktlösa i frågan och att det är domstolarna som avgör. Detta tycker jag är en sanning med stor modifikation. Cementa fick godkänt för fortsatt drift i första instans - Miljödomstolen. Men regeringens egen myndighet, Länsstyrelsen på Gotland överklagade till Miljööverdomstolen. Som avvisade ansökan på grund av bristande underlag. Underlag som Miljödomstolen ansåg helt tillräckliga. Cementa har nu överklagat till Högsta Domstolen. Men det är alltså regeringens egen myndighet som överklagat och därmed orsakat dagens situation. Det är regeringens skyldighet att ha en plan för att hantera frågan om Cementa får nej även i Högsta Domstolen.

Vid utskottsmötet framfördes oro från flera ledamöter att problemet ska lösas med import från Turkiet och Nordafrika. Cementproduktionen i dessa länder sker under helt andra miljöregler än i Sverige, om det ens finns några miljöregler överhuvudtaget. Återigen riskerar vi att en tillverkning med höga miljökrav i Sverige ersättas med import från länder med mycket lägre miljökrav och usla arbetsförhållanden för personalen. Dessutom med mycket längre energikrävande transporter. Vi har sett det på flera områden nu, och denna svenska miljönationalism är orimlig om man bryr sig om miljön på riktigt och inser att miljöfrågor i stor utsträckning är globala. 

Nedan min twittertråd om saken idag. 

 


"Vindkraft är negativt för elsystemet, miljön och ekonomin"

2021-08-02

Nedanstående replik i Borås Tidning i lördags sammanfattar kritiken mot vindkraften väldigt bra. Och det är alltså en erfaren professor i energi och miljlö som uttalar kritiken. Det han skriver stämmer väldigt väl med det jag hört genom åren på möten med representanter från energisektorn i arrangemang av Riksdagens Energinätverk där jag är engagerad. Vindkraft i bra vindlägen där ingen närboende störs kan vara ett bra komplement till annan elproduktion, men vi kan inte basera Sveriges framtida elbehov på vindkraft. Vilket vi just nu är på god väg att göra.

Det kommer inte sluta väl.

Sverige var känt för ren, billig elproduktion utan beroende av fossila energislag, baserat på vattenkraft och kärnkraft. Vi var rent av ett föredöme för andra i världen. Det känns minst sagt märkligt hur hela debatten just nu handlar om hur Sverige ska kunna ta sig ur (!) denna avundsvärda situation...och i stället hamna i ett läge med hotande elbrist, nödvändig import av kol- eller oljekraftsel, ökat behov av att köra oljekraftverk inom landet som reservkraft, kraftigt stigande elnätskostnader och mycket varierande elpriser.

Hur kunde det gå så fel? 


 

 

Kaliforniens vattenbrist beror knappast på klimatförändringar

2021-07-30

Rapporterna om torka, vattenbrist och bränder i Västra USA kommer allt tätare. Och självklart skylls som vanligt allt på klimatförändringar. Jag har skrivit om detta förut, exempelvis i detta blogginlägg 20 september förra året, efter de skogsbränder som då härjat svårt i likhet med denna sommar: